La Reforma Laboral 2022

A partir de l’entrada en vigor del RD LLEI 32/2021 de mesures urgents per a la Reforma Laboral, et comentem les novetats que afecten la contractació en la teva empresa.

Vols saber com apliquem la nova reforma, els principals canvis que t’afecten i com et continuem donant flexibilitat amb la contractació?

T’ho expliquem tot!

FAQ’s

Contractes vigents a partir del 31 de març del 2022 segons l’RD Llei 32/2022

Després de la reforma laboral del 2022, s’han produït canvis sobre les contractacions. Els contractes que seran vigents són:

  1. Contracte indefinit.
  2. Contracte de circumstàncies de la producció.
  3. Contracte per substitució de la persona treballadora.
  4. Contracte fix discontinu.
  5. Contracte de formació per alternança.
  6. Contracte per a la pràctica professional.

Com t’ajudarà ITM amb els contractes de circumstàncies de la producció?

Els contractes de circumstàncies de la producció es poden utilitzar en els següents casos:

2.1 Necessitats ocasionals i imprevisibles o a causa d’oscil·lacions que sent l’activitat normal de l’empresa generen desajustaments temporals de plantilla, amb una durada màxima de 6 mesos (ampliable a 12 mesos per Conveni Col·lectiu).
2.2 Necessitats ocasionals i imprevisibles de durada màxima de 90 dies naturals de manera discontínua.

Perquè concorri una causa justificada de temporalitat serà necessari que s’especifiqui correctament l’objecte de la contractació temporal i la seva durada prevista.
ITM t’ajudarà a gestionar correctament aquests contractes i controlar correctament la durada i la concatenació d’aquests contractes.

Com utilitza ITM, els contractes per substitució de la persona treballadora?

L’actual reforma laboral, permet utilitzar aquests contractes per a substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, per a complementar una reducció de jornada per guàrdia legal o per a cobrir temporalment processos de selecció o promoció en l’empresa usuària.

Com t’ajudarà ITM amb els contractes Fixos Discontinus?

ITM pot subscriure contractes de caràcter Fix- Discontinu, per a la cobertura de contractes de posada a disposició sobre la base de necessitats eventuals o estacionals d’una o diverses empreses usuàries.

Quin temps s’ha pactat per a adquirir Fixesa en el Lloc de treball?

El temps per a adquirir la condició de fix per concatenació de contractes temporals dins d’una empresa s’ha reduït passant a ser de 18 mesos dins d’un període de 24 mesos.

Quins sobrecostos en Seguretat Social s‘apliquen amb l’entrada de la Reforma Laboral?

La taxa del sobrecost que anirà canviant amb les bases de cotització aprovades anualment, s’establirà per a contractes de menys de 30 dies.

El redactat no estableix temps efectiu així que s’entén aplicable a tots els de 29 o menys dies, és a dir, encara que se signin diversos contractes a aquests se’ls aplicaria el sobrecost si cadascun d’ells és de 29 o menys dies.

Existeix alguna excepció en l’aplicació dels sobrecostos: Règim agrari, artistes, empleats de Llar o en el Règim per a mineria i carbó.

Igualment, no s’apliquen sobrecostos en contractes per substitució ni als contractes formatius.

Com ITM proporcionarà flexibilitat a la teva empresa i donar més continuïtat i estabilitat als treballadors contractats segons la nova Reforma Laboral?

ITM adaptarà la plantilla amb treballadors Fixos-Discontinus a fi de millorar la flexibilitat en les empreses usuàries, creant un Talent Pool de treballadors que puguin proporcionar les necessitats temporals en els diferents sectors on actualment treballem.

Paral·lelament també aconseguirem una major estabilitat i fidelització de treballadors, fent que la incorporació dels treballadors i la seva integració en les EU sigui més ràpida i productiva.

Necessites ajuda amb la gestió de la teva contractació?